شرح وظایف کمیته:
- تدوین دستورالعملهای خرید براساس شاخصهای دانشگاه سبز؛
- تدوین دستورالعملهای مربوط به عملیاتهای عمرانی و تعمیر و نگهداری براساس شاخصهای دانشگاه سبز؛
-سیاست گذاری در راستای بهینه سازی مصرف آب و انرژی؛
- مدیریت و نظارت عالیه بر فعالیت های صرفه جویی انرژی در دانشگاه.

 

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو