دوره آموزشی آشنایی با دانشگاه سبز و توسعه‌ی پایدار با هدف آشنایی مخاطبان با شاخصهای توسعۀ پایدار و شاخصهای ساختمان سبز و دانشگاه سبز و پی بردن به نقش دانشگاهیان در محقق ساختن اهداف توسعۀ پایدار و بهبود شاخصهای دانشگاه سبز در پنج دوره برای تمامی کارکنان  برگزار گردید.

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو