شرح وظایف کمیته:
- تدوین استانداردهای لازم جهت جمع آوری و دفع پسماندهای دانشگاه؛
- بررسی و تصویب طرحهای بهینه سازی مدیریت پسماندها؛
- پایش مراحل تولید، جمع آوری، ذخیره، بازیافت و دفع پسماندها.

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو