شرح وظایف کمیته:
- ساماندهی، برنامه‌ریزی و کنترل تردد خودرو در سطح پردیس دانشگاه؛
- ساماندهی سرویسهای حمل و نقل دانشجویان و کارکنان دانشگاه؛
- سیاستگذاری در زمینۀ توسعۀ زیرساختهای حمل و نقل پاک در سطح پردیس دانشگاه؛
- مکان‌یابی پارکینگ‌ها و درب‌های ورودی دانشگاه.

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو