اتاق فکر دانشجویی دانشگاه سبز محفلی است متشکل از دانشجویانِ دغدغه مند و سبزاندیشِ دانشگاه که مهمترین و اصلی‌ترین پل ارتباطی بین مجموعه دانشگاه سبز با دانشجویان نیز به حساب می‌آید. جلسات اتاق فکر بصورت هفتگی و در محل دفتر دانشگاه سبز برگزار می شود و ضمن ارائه گزارش فعالیتهای جاری دانشگاه سبز، از همفکری اعضاء و تفکر خلاق آنها در برنامه ریزی ها بهره می‌گیرد.

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو