شرح وظایف کمیته:
- ساماندهی به تمامی فضاهای دانشگاه و عناصر آن با هدف خلق محیطی پاک و زیبا و سرشار از زندگی و تقویت و ارتقاء روحیه کاری؛
- سیاستگذاری در جهت حفظ و توسعۀ فضای سبز دانشگاه متناسب با شرایط اقلیمی؛
- برنامه‌ریزی جهت شناسایی، مستندسازی و حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری پردیس دانشگاه.

 

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو