خوشامدگویی دکتر سبز

بنام خدا


دانشگاه سبز، بعنوان نهادی نوپا در دانشگاه بزرگ فردوسی مشهد، معتقد است اولین گام در جهت تحقق آرمانهای سبز دانشگاه، شکل‌گیری نهادی قدرتمند و متکی به مشارکت جمعی همۀ دانشگاهیان است. بر این اساس، دفتر دانشگاه سبز اصول زیر را بعنوان مرامنامۀ عملکردی خود اعلام می‌دارد:
۱. افزایش مشارکت:
دانشگاه سبز خود را موظف می‌داند زمینه‌های مشارکت همۀ دانشگاهیان در امور مرتبط با دانشگاه سبز را فراهم نماید. این مشارکت می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد. 
۲. پایبندی به قانون:
فعالیت‌های دانشگاه سبز می‌بایست در چارچوب عادلانه‌ای از قوانین صورت پذیرد و در بَرگیرندۀ حمایت کامل از حقوق قانونی همۀ دانشگاهیان بوده و به صورت شایسته‌ای اجرا گردد.
۳. شفافیت:
شفافیت، به معنای جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان برای همه و نیز آگاهی همۀ دانشگاهیان از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات می‌گردد. لذا دانشگاه سبز خود را موظف می‌داند در چارچوب قوانین، کلیۀ اطلاعات مرتبط با حوزه‌های فعالیت خود را در دسترس دانشگاهیان عزیز قرار دهد.
۴. پاسخگویی:
دانشگاه سبز خود را موظف می‌داند در حیطۀ مسئولیتهای محوله، به کلیۀ دانشگاهیان عزیز پاسخگو باشد.
۵. شکل‌گیری وفاق عمومی:
دانشگاه سبز خود را ملزم به فراهم کردن زمینۀ ظهور نظرات متفاوت در مسائل مختلف مرتبط به دانشگاه سبز می‌داند و تلاش خواهد کرد نظرات مختلف را در قالب وفاق عمومی به سمتی رهنمون گردد که بیشترین همگرایی را با اهداف کلی دانشگاه سبز داشته باشد. 
۶. رعایت عدالت و مساوات:
دانشگاه سبز معتقد است برای فراهم آوردن و توسعۀ سرمایۀ اجتماعی فیمابین دانشگاه سبز و دانشگاهیان، می‌بایست این اطمینان وجود داشته باشد که همۀ دانشگاهیان از فرصت‌هایی برابر جهت برخورداری از امکانات دانشگاه سبز برخوردار می‌باشند.
۷. اثر بخشی و کارایی:
دانشگاه سبز موظف است در کلیۀ تصمیمات و فعالیتهای خود، استفادۀ کارآ از منابع انسانی و طبیعی و حفاظت از محیط‌زیست را مدنظر قرار داده و کارآیی و اثربخشی آنها را دائما پایش نموده و بهبود دهد.
۸. مسئولیت‌پذیری:
دانشگاه سبز تعهد می‌نماید در کلیۀ امور محوله، مسئولانه عمل نموده و مسئولیت‌ نتایج تصمیمات و فعالیتهای خود را بپذیرد.


دفتر دانشگاه سبز مصمم است همۀ اصول فوق را در تمامی مراحل هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، فرایندهای کاری، و تصمیمات خود لحاظ نماید و از همۀ دانشگاهیان عزیز می‌خواهد بر اساس اصول پیش‌گفته، به نقد عملکرد این دفتر بپردازند؛ چرا که به جِدّ معتقدیم بالندگی و رشد این نهاد، در گرو شنیدن نقدها و تحلیل و بررسی و بکار بستن آنها در سیاستگذاری‌های آتی دانشگاه سبز می‌باشد.

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو