پویش جمع آوری ته سیگار با هدف پاکسازی محوطه دانشگاه از فیلترهای سیگار  به سبب سمی بودن و تجزیه دیر هنگام این زباله به صورت منظم برگزار می گردد.

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو