•  طرح راه اندازی سیستم مانیتورینگ دانشگاه
  •  پروژه راه اندازی اتوبوس برقی
  •  پروژه راه اندازی اسکوتر برقی
  •  پروزه تهیه شناسنامه ایمنی و پسماند آزمایشگاه ها
  •  پروژه نوسازی دوچرخه های پارک بانوان

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو