«گروه طرح و توسعه آرمان «، فعالیت خود را در سال 1389 در حوز ه ی تولید مسکن، سرمایه گذاری، طراحی، محاسبه و نظارت پروژ ه های ساختمانی آغاز نمود. این مجموعه در راستای تقویت و افزایش کارایی خود با تأسیس شرکت ناظر و طراح حقوقی » دژ سازه مارلیک « با هدف نظارت و طراحی و» شرکت دنا ساختمان توس « جهت اجرای پروژ ه های تجاری، مسکونی و اداری در سال 1391گام های اولیه را در صنعت بزرگ ساختمان برداشت. مجموعه های فوق با طراحی، محاسبه، نظارت و قبول مسئولیت مجری ذیصاح بیش از ۸۰0000 مترمربع زیربنا پروژه، تجربه های ارزنده کسب و در پی جلب رضایت مشتریان برآمده و آماده فعالیتهای دقیق و تخصصی تر شدند.گستردگی حوزه ی فعالیت این گروه در بخشهای پیشخوان خدمات شهرداری الکترونیک، طراحی، محاسبه و نظارت )شامل نظارت فنی و کارگاهی( و اجرا، آزمایشگاه مکانیک خاک، بتن و جوش، طراحی پلا نهای معماری ، نما و دکوراسیون داخلی بوده و تمامی مراحل به انجام رسانیدن یک پروژه را در قالب یک مجموعه ی کامل پوشش داده و بدین ترتیب بستری مناسب برای سازندگان جهت تسریع در روند انجام پروژه و سهولت اجرای آن را فراهم آورده است.در کنار این خدمات گسترده، طراحی چشم نواز، محاسبه ای بهینه، اجرایی با کیفیت و تسریع در انجام خدمات از اصول سیاستهای برنامه ریزان این مجموعه میباشد.مجموعه آرمان، در طی مدت فعالیت خود، با کسب تجارب ارزنده در حوزه ی ساختما نهای تجاری، مسکونی، اداری، اسکلت های بهینه ی فلزی و بتنی و سوله های سبک، سازه نگهبان و ساز ه های خاکی توانسته است به اهداف اصلی خود دست یابد. برمبنای همین اهداف، را ه اندازی گروه های تخصصی جذب سرمایه و سرمایه گذاری، سازه، معماری، ژئوتکنیک، جوش و بتن درحوزه طراحی، محاسبه، اجرا و کنترل کیفیت با اخذ مجوزات لازم در دستور کار قرار گرفت.در سال 1393 بسترهای قانونی اجرای پروژه ها و جذب سرمایه گذار با تاسیس سه شرکت دارای مجوز انبوه سازی و مدیریتِ سرمایه از اداره کل راه و شهرسازی فراهم گردید. شرکت های انبوه ساز» ساباط سازه شباک « ،» کیان طرح و ساخت آرمان « و» آرمان نگین الماس « بر این باورند که اهداف متعالی مجموعه و مشارکت گسترده در طرحهای عمرانی در سایه ی حمایت و همکاری سازندگان تحقق خواهد یافت تا در کنار توان علمی و فنی و اعتبار اجتماعی، در ارتقای توان سازندگی نیز موفق عمل نماید. حاصل این بستر سازی، راه اندازی و تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری مسکن تحت بسترهای قانونی بود که هم اکنون تحت نام »گروه طرح و توسعه آرمان « مشغول به فعالیت می باشد.

 

...آشنایی بیشتر با گروه طرح وتوسعه آرمان

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو