شرح وظایف کمیته:
- حمایت از فعالیتهای فرهنگی و داوطلبانۀ مرتبط با دانشگاه سبز؛
- تعریف سرفصلها و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با موضوعات دانشگاه سبز در داخل و خارج دانشگاه؛
- تعریف مشوقهای مادی و معنوی جهت حمایت از پژوهشهای مرتبط با موضوعات دانشگاه سبز.

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو