• طرح ساماندهی اتوبوسهای دانشگاه
  • طرح ساماندهی تردد خودرو
  • طرح بررسی ایمنی ساختمانهای دانشگاه
  • طرح ساماندهی شبکۀ آب دانشگاه
  • پروژه هوشمندسازی کنتورهای آب
  • پروژه «درخت بان»
  • پروژه احیاء سرویس کارکنان دانشگاه
  • پروژه تفکیک پسماندهای آزمایشگاهی

 

 

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو