برگزاری دوره ي آموزشي مشترك دانشگاه سبز و دوام ثامن با موضوع "مديريت بحران" جهت آشنايي دانشجويان نوورود با اصول مديريت بحران .

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو