شرح وظایف کمیته:
- بررسی فعالیتهای کمیته ها و ارزیابی همراستایی آنها با سیاستهای کلان دانشگاه سبز؛
- بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی کمیته ها جهت طرح در شورای راهبردی دانشگاه سبز.

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو