شرح وظایف کمیته:
- تدوین دستورالعملهای خرید براساس شاخصهای دانشگاه سبز؛
- تدوین دستورالعملهای مربوط به عملیاتهای عمرانی و تعمیر و نگهداری براساس شاخصهای دانشگاه سبز؛
-سیاست گذاری در راستای بهینه سازی مصرف آب و انرژی؛
- مدیریت و نظارت عالیه بر فعالیت های صرفه جویی انرژی در دانشگاه.

 

 

 

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو