دانشگاه سبز در جهت پیشبرد امور فرهنگی و محیط زیستی همچون قبل از دانشجویان مستعد و فعال دعوت به حضور میکند.

شما در پیشبرد اهداف محیط زیستی ما سهیم هستید.

جهت تمایل به عضویت در این مجمع پویا به آيدي تلگرامی دانشگاه سبز (@green_university) پیام بگذارید.

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو